Algemene voorwaarden (NL) - Good(s)Factory
1386
page-template-default,page,page-id-1386,page-child,parent-pageid-1293,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden (NL)

Algemene Voorwaarden

I    ALGEMEEN.

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle aanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten waarbij Good(s)Factory B.V. [hierna Good(s)Factory] leverancier is. Indien tijdens de duur van een overeenkomst deze algemene voorwaarden worden gewijzigd, dan zal die nieuwe versie van rechtswege van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op opvolgende overeenkomsten.
 2. Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere entiteit of vertegenwoordiger daarvan die producten van Good(s)Factory afneemt met als doel deze te verkopen aan consumenten.
 3. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging van Good(s)Factory. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.
 4. Algemene voorwaarden van afnemer, onder welke benaming dan ook, zullen nimmer van toepassing zijn op de relatie tussen Good(s)Factory en afnemer.

 

 II   AANBIEDINGEN.

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde, voor de totstandkoming van de overeenkomst door Good(s)Factory zonder opgave van redenen worden gewijzigd c.q. worden herroepen.
 2. Een door afnemer geaccepteerde aanbieding/offerte is slechts bindend indien deze door Good(s)Factory schriftelijk is bevestigd en onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de vordering van Good(s)Factory verzekerbaar is.
 3. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven doch de tussen partijen geldende prijs zal in de definitieve schriftelijke orderbevestiging van Good(s)Factory worden vastgelegd. Afwijkingen hierop zijn slechts van kracht indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en getekend door een daartoe bevoegd persoon.

 

III  PRIJZEN.

 1. Alle prijzen zijn gebaseerd op levering ex works [Incoterms 2010], en zijn exclusief verpakking en BTW, invoerrechten en andere heffingen, belastingen en rechten.
 2. Indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen sprake is van een stijging in een van de prijsbepalende onderdelen van de kostprijs van het product zoals, doch niet beperkt tot wijziging in loonkosten, materiaalprijzen en van overheidswege opgelegde lasten of belastingen dan is Good(s)Factory gerechtigd om deze wijziging aan afnemer in rekening te brengen. Afnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen begin is gemaakt met de productie.

 

IV  LEVERING EN /TRANSPORT

 1. De door Good(s)Factory genoemde levertijden zijn indicatieve termijnen en geen fatale termijnen; Good(s)Factory zal zich inspannen om de termijnen te realiseren. Bij niet tijdige levering zal Good(s)Factory afnemer zo spoedig mogelijk informeren doch Good(s)Factory zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade van afnemer voortvloeiende uit een latere levering.
 2. De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op de datum waarop Good(s)Factory de orderbevestiging heeft verstuurd en aan alle formaliteiten van de overeenkomst is voldaan.
 3. Bij opdrachten waarvoor afnemer aanvullende informatie, goedkeuring moet verstrekken of anderszins actie moet ondernemen wordt de leveringstermijn opgeschort totdat de afnemer aan deze verplichting heeft voldaan. Een en ander geschiedt steeds onder handhaving van de overeengekomen betalingstermijnen.
 4. Levering geschiedt ex works waarbij het risico op het moment van levering overgaat op afnemer, die zelf voor eigen rekening en risico zal zorgdragen voor het transport.
 5. Als datum van levering geldt het tijdstip waarop de goederen klaar staan voor levering dan wel in de macht van de afnemer zijn gebracht.
 6. Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat geheel ter beoordeling van Good(s)Factory.

 

V   OVERMACHT.

 1. In geval van overmacht is geen van beide partijen aansprakelijk voor de door de andere partij geleden schade, verlies of gederfde winst.
 2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd.
 3. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, werkweigering, uitsluiting, vorst, gebrek aan transportmiddelen, transportstremmingen, overheidsvoorschriften, weigering van invoervergunningen door de overheid, blokkade, bedrijfsstoornis, excessieve ziekte van personeel, niet tijdige levering of ondeugdelijke levering van grondstoffen of hulpstoffen, onverschillig of deze omstandigheden zich bij Good(s)Factory of een toeleverancier voordoen. Indien Good(s)Factory geconfronteerd wordt met overmacht zal zij de wederpartij zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is informeren over de ontstane situatie en zal de uitvoering van de overeenkomst tot nader order worden opgeschort dan wel worden ontbonden indien nakoming niet op korte termijn te verwachten is. Partijen zullen in overleg treden over de ontstane situatie.
 4. Indien de overeenkomst ten gevolge van overmacht wordt ontbonden zal Good(s)Factory door wederpartij betaald worden voor dat deel van de prestatie dat tot aan het moment van overmacht correct is uitgevoerd.

 

VI  AANSPRAKELIJKHEID.

 1. Good(s)Factory is slechts aansprakelijk voor de door afnemer geleden directe schade die een rechtstreeks gevolg is van een aantoonbare toerekenbare tekortkoming in de op Good(s)Factory rustende verplichtingen voortvloeiende uit de tussen partijen van kracht zijnde overeenkomst. In geen geval of het nu uit toerekenbaar tekortschieten, contractbreuk, nalatigheid, of uit garantie voortvloeit is Good(s)Factory aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, verlies van gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de goederen.
 2. De totale aansprakelijkheid van Good(s)Factory voortvloeiende uit de onder lid 1 genoemde gebeurtenissen is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen
 3. Iedere (rechts)vordering verjaart na verloop van één jaar.
 4. Afnemer vrijwaart Good(s)Factory voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in een product waarin afnemer het Good(s)Factory product heeft verwerkt.

 

VII KLACHTEN.

 1. Afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking onmiddellijk bij ontvangst /levering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren waarbij geringe afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur of afwerking geen grond voor een klacht of reclame opleveren.
 2. Eventuele klachten worden slechts in behandeling genomen indien de afnemer binnen 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek, (dan wel binnen 5 werkdagen nadat de afnemer het gebrek redelijkerwijs had behoren te ontdekken), Good(s)Factory daarvan schriftelijk in kennis stelt. De klacht dient een nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten te bevatten alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd. Afnemer behoort redelijkerwijs binnen 2 werkdagen na aflevering enig gebrek te hebben ontdekt.
 3. Klachten over facturen dienen binnen 5 werkdagen na verzenddatum van de factuur schriftelijk te worden ingediend.
 4. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en geaccepteerd. Na het verstrijken van genoemde periode worden reclames niet meer in behandeling genomen en geldt in dat geval het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.
 5. Het indienen van een klacht ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen en is afnemer niet gerechtigd tot opschorting dan wel verrekening van enig bedrag.
 6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming en onder de nader door Good(s)Factory te stellen voorwaarden.
 7. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, is Good(s)Factory uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaak te vervangen. Afnemer is niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

 

VIII     BETALING RENTE EN KOSTEN.

 1. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en zulks zonder beroep op enige korting of schuldvergelijking. Indien afnemer niet tijdig betaalt is hij onmiddellijk in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
 2. Indien en zodra afnemer in verzuim is, is hij tot aan het moment van volledige betaling een (handels)vertragingsrente als bedoeld in artikel 6:119a jo 6:120 lid 2 BW over het nog openstaande bedrag verschuldigd met een minimum van 9%.
 3. Indien afnemer nalatig blijft met betaling en Good(s)Factory overgaat tot invordering zullen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten voor rekening van afnemer zijn.
 4. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de branche gebruikelijke tarieven en bijbehorende kosten.
 5. Iedere betaling van de afnemer – ondanks het mogelijk door hem daarbij gehanteerde betalingskenmerk, – strekt primair ter voldoening van de gemaakte invorderingskosten, verbeurde boete(n) en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door de wederpartij verschuldigde interest en het restant daarna in mindering gebracht op door ons te bepalen openstaande vordering.

 

IX  EIGENDOMSVOORBEHOUD.

 1. Alle door Good(s)Factory geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom van Good(s)Factory tot het moment waarop volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 2. Good(s)Factory is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij afnemer of diens opvolgers weg te (doen) halen indien de afnemer in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen. Indien de afnemer, ondanks schriftelijke aanmaning, weigert zijn medewerking aan het terughalen van de geleverde goederen te verlenen, verbeurt hij een boete van EUR 500,- per dag dat hij hiermede in verzuim is/blijft.

 

X   ONTBINDING EN OPSCHORTING.

 1. Indien afnemer te kort schiet of te kort dreigt te schieten in de nakoming van zijn verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en onderhavige voorwaarden dan wel op grond van enige wettelijke bepaling heeft Good(s)Factory het recht de overeenkomst op te schorten dan wel buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven. Het recht op ontbinding laat onverlet de overige rechten van Good(s)Factory zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot volledige schadevergoeding of terugvordering van de goederen.
 2. Good(s)Factory heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en te beëindigen in de hierna genoemde gevallen.
 3. de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, een aanvraag als bedoeld in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
 4. de afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 5. de afnemer overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van zijn bedrijf;
 6. vaststaat dat nakoming van de verbintenissen door de wederpartij onmogelijk zal zijn;

 

XII INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten op producten, ontwerpen, tekeningen, andere documenten of “know how” ontwikkeld door Good(s)Factory blijven eigendom van Good(s)Factory. Het is afnemer verboden  om deze producten na te maken dan wel zijn eigen naam en/of logo op het Good(s)Factory product aan te brengen. Indien deze bepaling wordt overtreden zal afnemer een onmiddellijk opeisbare niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 25.000,- verschuldigd zijn alsmede een boete ter grootte van € 2.500,- voor iedere dag dat deze overtreding duurt.

 

XIII     TOEPASSELIJK RECHT.

Op alle  aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de tot stand gekomen overeenkomst.

 

XIV GESCHILLEN.

Geschillen, waaronder ook begrepen die geschillen die slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of geschillen betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering van de geschillen, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, tenzij naar competentieregels de Sector Kanton bevoegd is van het geschil kennis te nemen. In zodanig geval dient dit forum te worden benaderd waarbij de normale regels van relatieve competentie behoren te worden gevolgd. Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Brabant.